Pusat Perkembangan Kurikulum

25 September 2011

Kepentingan Perancangan Strategik Di Sekolah


Konsep strategik dibawa semula ke dunia pendidikan khasnya di sekolah dengan harapan ia mampu meletakkan sekolah ke mercu sekolah yang berkesan. Penggubalan strategi mestilah sesuai dengan ciri-ciri dan faktor-faktor sekolah berkesan. Konsep utama kejayaan melibatkan formulasi, implementasi, penilaian serta penambahbaikan. Persiapan awal ialah dengan mengenalpasti usaha-usaha bagi mencapai matlamat sekolah. Tawaran baru New Deals meletakkan syarat kepada sekolah supaya mempunyai perancangan strategik sebagai penentu kejayaan dan seterusnya memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat dan Negara. Sekolah yang mempunyai perancangan strategik yang terancang sentiasa mencapai taraf yang lebih tinggi dan mampu merealisasikan impian sebagai “SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI”.

Edaris Abbu Bakri (2004) menganggap perancangan strategik dalam pengurusan sekolah berdasarkan beberapa faktor, antaranya ialah :

i) Perancangan strategik sebagai satu alat untuk memahami tentang tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan pada persekitaran masa depan secara sistematik dan strategik. Oleh itu, perancangan strategik berupaya menjadikan seorang pemimpin yang cemerlang dan segala uruan di sekolah dilakukan dengan betul.
ii) Mampu menjadikan sekolah yang mempunyai pengurusan yang baik dan terancang rapi dari aspek dalaman ataupun persekitaran.
iii) Perancangan strategik menjadikan pihak pengurusan sekolah lebih proaktif iaitu bertindak mengubah dan menguasai situasi baru dan membuat strategi tentang masa depan sekolah.
iv) Menyediakan peluang penglibatan warga sekolah serta cekap dalam pengurusan masa,tekanan,tentangan serta konflik terhadap sebarang perubahan.
v)  Membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan,memotivasikan staf serta menjalinkan rasa kemesraan antara staff.
vi) Mengelak daripada berlaku pertindihan tugas dan kuasa yang lebih menjejaskan sistem organisasi.
vii) Menjadi sebahagian daripada sistem kawalan untuk menentukan prestasi sekolah secara keseluruhannya.
viii) Melahirkan pengurus yang berwawasan dan berpandangan jauh ke hadapan,bukan hanya sebagai pengurus yang menumpukan kepada operasi jangka pendek sahaja.
ix) Perancangan strategik adalah berkaitan dengan membuat keputusan. Keputusan yang dibuat hari ini adalah amat penting untuk menentukan hari esok dan masa depan seterusnya.

Kata Nama

Kata Nama Am
Kata nama yang merujuk kepada benda-benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan – kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya, iaitu :
·         Hidup atau tak hidup
·         Manusia atau bukan manusia
·         Institusi atau bukan institusi
·         Konkrit atau abstrak
·         Berbilang atau tak berbilang

Kata Nama Khas
Kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Ia terbahagi kepada tiga :
  • ·         Kata nama khas hidup manusia
  • ·         Kata nama khas hidup bukan manusia
  • ·         Kata nama khas tak hidup
 Kata Kerja
Kata kerja berperanan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif iaitu kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya, yang disebut objek. 

Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN- dengan atau tanpa akhiran –kan atau i-. Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. 
Kata Adjektif 
Kata adjektif ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Ia boleh dikenal pasti dan dibezakan dari kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Kata sifat menceritakan sifat benda (kata nama) dan sifat perbuatan (kata kerja). Kata sifat dalam Bahasa Melayu dibahagikan kepada sembilan berdasarkan kriteria makna. 

09 September 2011

Majlis Aidilfitri

09September2011 (Jumaat)
Encik Kassim Hj Wiro (YDP PIBG) bersama Naib YDP PIBG Encik Azmi Abd Rashid Shirlin

Puan Christina D Kari(Guru Besar)
06 September 2011

Kurikulum


Kurikulum semakan tahun 2000 merupakan usaha berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mewujudkan kurikulum yang mampu memenuhi aspirasi negara. Perubahan ini dilakukan berasaskan pandangan umum bahawa struktur dan kandungan kurikulum yang sedia ada harus memenuhi tuntutan baru. Dalam kurikulum semakan ini, kemahiran bernilai tambah merupakan suntikan baru kepada pengisian kurikulum tersebut. Elemen pengisian kurikulum sedia ada seperti penyerapan nilai murni, ilmu, kewarganegaraan dan patriotisme dan peraturan sosiobudaya dikekalkan. Kemahiran bernilai tambah yang diterapkan secara eksplisit dalam kurikulum semakan memperlihatkan komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan pendidikan yang berkualiti
Kementerian Pelajaran mengambil kira saranan UNESCO dalam “The Treasure Within” Report to UNESCO of the International Commision on Education for the Twenty-first Century Learning” (1995).Laporan ini mengemukakan konsep pembelajaran seumur hidup sebagai syarat menempuh cabaran abad ke-21 dan empat asas utama pendidikan yang berikut:
 
i. Belajar untuk mengetahui (learning to know).
Penggabungan pendidikan umum dengan beberapa mata pelajaran terpilih yang dapat memberikan ruang untuk pendidikan seumur hidup.

ii. Belajar untuk membuat (learning to do)
Kebolehan untuk menghadapi pelbagai situasi alam pekarjaan serta mampu bekerja dalam satu pasukan.

iii. Belajar untuk hidup bersama (learning to live together)
Rasa persefahaman terhadap orang lain melalui sejarah, tradisi dan nilai kerohanian mereka dan semangat saling bergantung untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup bersama.

Empat tungguk utama pendidikan ini menggariskan pendekatan untuk membangunkan dan mempertingkatkan potensi individu seoptimum mungkin. Tungguk pertama dan kedua, ‘belajar untuk mengetahui” dan “belajar untuk membuat” menjelaskan keperluan mengintegrasikan kemahiran bernilai tambah yang releven dengan kehidupan semasa dan akan datang dengan kandungan kurikulum teras merentas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Gabungan kecekapan dan pengetahuan yang diperolehi daripada sesuatu bidang ilmu atau mata pelajaran , serta kemahiran generik yang dikuasai oleh individu pelajar membolehkannya menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warganegara secara efisien dalam situasi perubahan teknologi yang berterusan.

iv. Belajar menjadi insan sempurna (learning to be)
Keupayaan berdikari dan mengamalkan pertimbangan dengan rasa tanggungjawab dalam usaha mencapai matlamat bersama.

Lokasi Sekolah